Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra ordinær generalforsamling, den 22. marts 2022, kl. 19:30 – 22:00 i Kultur Centret i Oetrange

Referat fra ordinær generalforsamling, den 22. marts 2022, kl. 19:30 – 22:00 i Kultur Centret i Oetrange


# Det sker i kirken
Udgivelsesdato Udgivet af Astrid Louise Agerskov, torsdag d. 7. april 2022, kl. 12:52
Referat fra ordinær generalforsamling, den 22. marts 2022, kl. 19:30 – 22:00 i Kultur Centret i Oetrange

1. Valg af dirigent og to valgledere Formanden, 

Mads Skak Olufsen, bød velkommen og foreslog at vælge Jimmy Stryhn Meyer til dirigent. Han accepterede og blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at han havde modtaget indkaldelsen den 5. marts 2022, hvilket er indenfor den i vedtægterne foreskrevne frist på mindst 14 dage før datoen for generalforsamlingen. Generalforsamlingen var derfor indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og var dermed beslutningsdygtig. Jan Stig Rasmussen og Jørn Tilsted blev foreslået som valgledere og begge blev valgt med akklamation. Der var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede under generalforsamlingen. 

2. Formandens beretning 

Formanden, Mads Skak Olufsen, fremlagde beretning. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning og den blev godkendt med akklamation. 

3. Præstens beretning 

Da Præsten, Marie Ørgaard, var fraværende pga. Covid udgik dette punkt. Præstens beretning kommer i stedet i næste kirkeblad som udkommer i maj måned. 

4. Præsentation af egen kirke 

Ulrik Møller præsenterede menighedsrådets arbejde omkring egen kirke. Herefter fulgte en række spørgsmål fra de fremmødte medlemmer. Menighedsrådet forventer at kunne afholde indvielsesceremoni ultimo juni. 

5. Godkendelse af årsregnskab og budget 

Kasseren, Bettina Fast, fremlagde det reviderede regnskab for 2021. Formanden præstenterede budgettet for 2022. Kontingentet fastholdes uændret på 150€ for individuelt medlemskab samt 250€ for et familiemedlemskab. Såvel regnskab som budget blev godkendt med akklamation ligesom man takkede Bettina for den store indsats som kasserer gennem 6 år. 

6. Valg af menighedsrådsmedlemmer 

På valg var Rikke Sandhøj Olsen, Mads Skak Olufsen samt Jan Stig Rasmussen som alle erklærede sig villige til genvalg for en 2-årig periode. Alle blev valgt med akklamation. Bettina Fast afgik og ønskede ikke genvalg. 

7. Valg af to revisorer og suppleant 

Morten Berg og Jacob Vendelbo modtog genvalg som revisorer. De blev valgt med akklamation. Karsten Løngaard blev foreslået som suppleant. Han blev ligeledes valgt med akklamation. 

8. Behandling af indkomne forslag 

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag. 

9. Eventuelt 

Under dette punkt kan alt diskuteres, men intet vedtages. Der var ingen der ønskede at tage ordet. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede de tilstedeværende for god ro og orden. 

Referent: Hanne Pinholt 

Dirigent: Jimmi Stryhn Meyer